Cover

Močia (CD, 2004)

© 2004 Atalyja/Dangus
℗ 2004 Dangus: DGCD 013
 1. Leliumai
 2. Kas pramynė
 3. Močia
 4. Lietus
 5. Dūda
 6. Ąžuolėlis
 7. Bajorai
 8. Oželis
 9. Lapela
 10. Kuosela
 11. Du broleliu
 12. Gervelė

Leliumai

Buvo mūsų, leliumoj, / Trys broliukai, leliumoj. Visi trys jau, leliumoj, / Kalvelėj kala, leliumoj. Nukals jau man, leliumoj, / Aukso žirklalas, leliumoj. Aš užlipsiu, leliumoj, / Viršum medelio, leliumoj. Aš nukarpysiu, leliumoj, / Visas viršūnėlas, leliumoj. Aš pamatysiu, leliumoj, / Tėvelio dvarelį, leliumoj. Tėvelio dvarelį, leliumoj, / Sidabru išlietą, leliumoj. Sidabru išlietas, leliumoj, / Gonteliais dengtas, leliumoj. An tėvelio dvaro, leliumoj, / Saulelė tekėjo, leliumoj. An tėvelio dvaro, leliumoj, / Mėnulis ritėjo, leliumoj. An tėvelio dvaro, leliumoj, / Saulelė tekėjo, leliumoj. Aš pamatysiu, leliumoj, / Anytos dvarelį, leliumoj. Anytos dvarelis, leliumoj, / Žaliu variu lietas, leliumoj. Anytos dvarelis, leliumoj, / Šiaudeliais dengtas, leliumoj. Ant anytos dvaro, leliumoj, / Debesėlis stovėjo, leliumoj. Debesėlis stovėjo, leliumoj, / Lietutis lijo leliumoj. Šešuolėliai, Širvintų r.

Kas pramynė

Kas pramynė juodus takus / Per tėvo sodelį? Mano tėvo sodužėly / Aug žalia liepelė. Po liepele, po žaliąja / Stov marga vygelė, Toj vygelėj, toj žaliojoj - / Šilkų patalėliai. Toj vygelėj, toj žaliojoj - / Šilkų patalėliai, Tuos šilkelių patelėliuos / gul jauna mergelė. Prijodamas paliūliavo, / Atstodams bučiavo: – Čiūčia liūlia, mergužėle, / Rasi mano būsi? – Jeib ir čiūčia, jeib ir liūlia / Tik tavo nebūsiu, O aš eisu pas tėvelį / Į aukštą kalnelį. Veliuona

Močia

Oi močia, močia, / Močia, motinėla, Kas ti mariose, / Kas ti maritėłės, Kai balta plutela pludinėja, Vidur marelių pasinėrė? Suostas, Biržų aps.

Lietus

Lijo mani lauki lietus. Aš pastojau po ųžuolu. Ųžuołėlis ne tėvulis. Jo šakełės ne runkełės Jo lapeliai ne žodeliai. Valkininkai

Dūda

Duosiu Petrui pupų bliūdą, / Tegu pučia labai dūdą. Tirlir, dūda dūda, / Tirlir, dūda dūda. Duosiu pupų dar daugiau, Tegul pučia dar labiau. Tirlir, dūda dūda, / Tirlir, dūda dūda. Paprašysiu Kazimierą, / Tegul išim dūdai mierą. Tirlir, dūda dūda, / Tirlir, dūda dūda. Paprašysiu Gudo Jono, / Tegul daro dūdai roną, Tirlir, dūda dūda, / Tirlir, dūda dūda. Paprašysiu Rozaliją, / Tegul dūdą instrajija. Tirlir, dūda dūda, / Tirlir, dūda dūda.

Ąžuolėlis

Pūtė vėjas, pūtė vėjas ąžuolą, ąžuołėlį. Nepūsk vėjel, nepūsk vėjal ąžuolo, ąžuołėio. Ba nemoka, ba nemoka ąžuolas atsipūsti, Nei šakełėm, nei šakelėm atlinguotie. Barė tėvas, barė tėvas sūnelį, sūnełėlį. Nebark tėvel, nebark tėvel sūnelio, sūnełėlio. Ba nemoka, ba nemoka sūnelis atsibartie, Nei žodelio, nei žodelio atsakytie. Jieznas

Bajorai

Visi bajorai žirgus balnoja, Žirgus balnoja, į karą joja. Eisim, seslės, an aukšto kalno, An aukšto kalno brolelio laukti. Parbėga žirgas, ir parpūškuoja, Aukso kilpelėm šalia švytuoja. - Oi žirge žirge, žirgeli mūsų, Kur tu padėjai brolelį mūsų? - Jūsų brolelis Vilniaus miestely, Vilniaus miestely, aukštam kalnely. Užvajavojo Vilniaus miestelį, Ir iškapojo didį vaiskelį. Kur galva krito – rožė išdygo, Kur kraujai tiško – žemčiūgai tviska.

Oželis

Išsivedžiau oželį, taitėla, / Ant ulyčios oželį, taitėla. O tai mano oželis, taitėla, / Gražiai šokinėja, taitėla. Šonan įsisprendęs, taitėla, / Gražiai šokinėja, taitėla. Taito taitėla, taito taitėla, taitėla. Kieno išugdytas, taitėla, / Jaunųjų martelių, taitėla. Taito taitėla, taito taitėla, taitėla. O tai mano oželis, taitėla, / Gražiai šokinėja, taitėla. Taito taitėla, taito taitėla, taitėla. O kurgi ganytas, taitėla? / Žaliam dobilyne, taitėla. Taito taitėla, taito taitėla, taitėla. O tai mano oželis, taitėla, / Gražiai šokinėja, taitėla. Taito taitėla, taito taitėla, taitėla. O kurgi girdytas, taitėla, / Srauniam vandenėly, taitėla. Taito taitėla, taito taitėla, taitėla. Gelvonai

Lapela

Tu lapela, lengvapėde, / Lengvai girių išbėgio(jai). Lengvai girių išbėgiojai, / Tiktai sunkiai tinklalin puo(lei). Kų palikai žalion girion, / Kų palikai žalion gi(rion)? Aš palikau žalion girion / Du strielčiuku strielčiavo(jant). Du strielčiuku strielčiavojant, / Du kurteliu sliedavo(jant). Vai, mergala lelijėla, / Lengvai dvarų išulio(jai). Lengvai dvarų išuliojai, / tiktai sunkiai vežimėlin sė(dai). Kų palikai didžiam dvari, / Kų palikai didžiam dva(ri)? Aš palikau didžiam dvari / Muzikėlas grajinan(cias). Muzikėlas garijnancias, / Jaunimėlį uliavo(jant). Jaunimėlį uliavojant / O tėvulį bėdavo(jant). O tėvulį bėdavojant / O motułį gailiai ver(kian). Zervynos

Kuosela

Oi tu kuosela / Tu kuosytela, Oi čiuta čiutyta, / Čiutyta lylia. Ko tu skraidžioji / Viena po laukų? Oi čiuta čiutyta, / Čiutyta lylia. Ar tu nebijai / Paukčių pulkėlia? Oi čiuta čiutyta, / Čiutyta lylia. Paukščių pulkėlia, / Pikta vanagėlia. Oi čiuta čiutyta, / Čiutyta lylia. Oi tu panela, / Tu panytela, Oi čiuta čiutyta, / Čiutyta lylia. Ko tu vaikščioji viena po sodų Oi čiuta čiutyta, / Čiutyta lylia. Art tu nebijai sutikt pulkėlia Oi čiuta čiutyta, / Čiutyta lylia. Sutikt pulkėlia, žiauraus bernėlia? Oi čiuta čiutyta, / Čiutyta lylia. Nudrėks Tau bernėlis / Rūtų vainikėlį Oi čiuta čiutyta, / Čiutyta lylia. Verksi, sesute, / Per visų viekelį. Oi čiuta čiutyta, / Čiutyta lylia. Kupiškis

Du broleliu

Du jaunu broleliu, / Vygiužę vygiavo. Ei, ulioj ulioj, / Vygiužę vygia(vo). Vygiužę vygiavo, / Ant kanklių skambino. Ei, ulioj ulioj, / Ant kanklių skambi(no). Ant kanklių skambino, / Seselė augino. Ei, ulioj ulioj, / Seselė augi(no). Seselė augino, / Žiedeliu bovino, Ei, ulioj ulioj, / Žiedeliu bovi(no). Auk sesele greitai, / Paskubėki veikiai. Ei, ulioj ulioj, / Paskubėki vei(kiai). Paskubėki veikiai, / Mes tave išduosim, Ei, ulioj ulioj, / Mes tave išduo(sim). Mes tave išduosim / Ir pasogą duosim. Ei, ulioj ulioj, / Ir pasogą duo(sim). Dvi margi karveli, / Du bėru žirgeliu, Ei, ulioj ulioj, / Du bėru žirge(liu). Du bėru žirgeliu, / Margą karietėlę. Ei, ulioj ulioj, / Margą karietė(lę). Dvi margi skryneli / Ir aukso raktelį. Ei, ulioj ulioj, / Ir aukso rakte(lį). Veliuona

Gervelė

Lioj lylia, kā gervela, / Kā gervela, lylia. Lioj lylia, kur skraidžiojai? / Kur skraidžiojai, lylia. Lioj lylia, kā jieškojai, / kā jieškojai, lylia, Lioj lylia, mūsų šoni, / Mūsų šoni, lylia. Lioj lylia, ar kvietelių, / Ar kvietelių, lylia. Lioj lylia, Ar žirnelių, / Ar žirnelių, lylia. Lioj lylia, kviečiā grūdā, / Kviečiā grūdā, lylia. Lioj lylia, žirniā grūdā, / Žirniā grūdā, lylia. Lioj lylia, tai jieškojau, / Tai jieškojau, lylia. Rageliai

Back to Discography