Cover

Atalyja (CD, MC, 2001)

© ATALYJA
℗ 2001 SUTARAS: LT IK 2216383
 1. Našlala
 2. Sniegas
 3. Trys, keturiose
 4. Dvarai
 5. Gaideliai
 6. Gerkit, svečiai
 7. Gojelis
 8. Giedula
 9. Joris
 10. Sūpuoklės
 11. Liepa
 12. Sakalas

Našlala

Aicia našlala, ta ta ta, Keliu verkdama, ta ta ta. – Mana tėvulis, ta ta ta, Mana cikrasai, ta ta ta, Dai kur man dėcis, ta ta ta, Dai kur man pulcis, ta ta ta? Maži vaikeliai, ta ta ta, Dzidzi vargeliai, ta ta ta. – Mana dukrełė, ta ta ta, Mana cikraja,ta ta ta. Dai tu nuveikie, ta ta ta, In vieša kelia, ta ta ta, Dai tį pakarkie, ta ta ta, Auksa lapšelį, ta ta ta, In šilka vadelių, ta ta ta. Dai ataduokie, ta ta ta, Panai Marijai, ta ta ta, Sava vaikelį, ta ta ta, Tegul tį ana, ta ta ta, Supa nešiaja, ta ta ta. Kuskų k., Tverečiaus apyl., Švenčionių raj.

Sniegas

Sniegas sniegti, lietus lyja, Nėr kur dedas su žirgeliais, Nėr kur dedas juodberėliais. Ir inlaidžiau žalian sodan, Ažusakiau nenulaužti, Auksā šakos nenulaužti, Nenukrėsti ābuołėlių. Ir nulaužē auksa šakų, Ir nukrėtē ābuołėlius. Siuntē tėvas siratelį, Kad surinktų ābuołėlius. Ne tiek tinai ābuołėlių, Kiek siratos ašarėlių. Dave tėvas skariutėłį Nusišluostyt ašarėlas. Nusišluosčius ašarėlas Ir inmesti beržā šakon. Trajus metus nežaliavo, Ketvirtuosna sužaliavo, Auksā lapais sulapavo. Kalviškių k., Rimšės apyl., Ignalinos raj.

Trys, keturiose

Trys keturiose Linelius pasėjau. Trys keturiose Linelius ravėjau. Linelius nuroviau. Linelius numyniau. Linelius paklojau. Linelius pakėliau. Linelius išmyniau. Linelius nubraukiau. Linelius suverpiau. Linelius išaudžiau. Rimšė, Ignalinos raj.

Dvarai

Oi dvarai dvarai, leliuma, Dvareliai didieji, leliuma. Kas po tuos dvarus, leliuma, Niekas nevaikščiojo, leliuma. Tiktai vaikščiojo, leliuma, Jauna mergužėłė, leliuma. Rūtelį skynė, leliuma, Vainikėlį pynė, leliuma. O ir atjojo, leliuma, Senas neženotas, leliuma. Oi aš pavirtau, leliuma, Žaliaja rūtela, leliuma. Paskui mane senis, leliuma, Su skynėjėłėm, leliuma. Rūtełį nuskynė, tik šaknelės liko. Oi aš pavirtau marelių žuvela. Paskui mane senis su žeberkłėliais. Oi aš pavirtau raiba gegužėla. Paskui mane senis su šautuvėliu. Oi aš pavirtau danguje žvaigždela. Paskui mane senis su debesėliu. Debesys užėjo, lietus pakrapino. Lietus pakrapino, senį nutapino. Giraitės k., Matuizų apyl., Varėnos raj.

Gaideliai

Ni gied' gaideliai, lingo, Ni tu budinuoki, lingo, Kelia mane, lingo, Senoj motinėla, lingo, Aš motulas kelta, lingo, Greitai nesikėliau, lingo, Langelio nevėriau, lingo, Dienos nežiūrėjau, lingo, Ni gied' gaideliai, lingo, Ni tu budinuoki, lingo, Kelia mane, lingo, Senoj anytėla, lingo, Aš anytas kelta, lingo, Greitai užsikėliau, lingo, Langelį pravėriau, lingo, Dienos pažiūrėjau, lingo, Čiobiškis, Ukmergės raj.

Gerkit, svečiai

– Gerkit, svečiai, uliavokit, Namų neminėkit. Yra stonioj žvengiančių, O kišenėj skambančių, Dar galit gert. Alaus, vyno pastatysiu, Svečių nevarysiu. Yra stonioj žvengiančių, O kišenėj skambančių, Dar galit gert. Punsko apyl., Lenkijos resp.

Gojelis

Po gojeliu, po žaliuoju, Kloja merga baltus linus, Ana kloja gailiai verkia, Gailiai verkia, žemę keikia: – Tu žemele, tu sieroji, Kam paėmei mano tėvą, Mano tėvą ir motulę? Kad paėmei mano tėvus, Imk ir mane siratėlę. – Nei ką aš tave imsiu, Geriau dvi dalalas duosiu, Pirmą dalią – ristą žirgą, Antrą dalią – jauną berną. Kiniūnai, Švenčionių raj.

Giedula

Gedula liepa, gedula, Turėja liepa, gedula, Devynias šakas, gedula, Visas devynias,gedula, Vetrala lauže, gedula, Paliki liki, gedula, Nor man devintų, gedula. Gegiulai stoti, gedula, Ir pakukuoti, gedula. Vingravos k., Žemaitkiemio apyl., Ukmergės raj.

Joris

– Jori, šildyk žamį Jori, palaisk žolį, Jori, palaisk rasų, Jori, nežanytas, Jori, apsižanyk. – Nėra po man mergų, Tiktai viena rožė, Ir ta darži auga, Tuinu aptaisyta, Rūtom apsadzyta, Undeniu užlaista, Tuinų palaužysiu, Rūtelas išrausiu, Undenį išlaisiu Rožį sau paimsiu. Adutiškis, Švenčionių raj.

Sūpuoklės

Supkit meskit, mani jaunų, Kad užvysčia aukštų kalnų, Aukštų kalnų žalių girių, Žalių girių ųžuoli(jų), Žali lapai nubyrėjo, Per upelį nutekėjo. Teka upė rūdymuosun, Duoda mani vargeliuosun. – Kas tį supas? – Ponaitełės. – Kas daboja? – Cigonkełės. – Kas tį supas? – Až stalėlia. – Kas daboja? – Až durėlių. – Kas tį supas? – Po pyragui. – Kas daboja? – Po botagui. Mano brolis šiaudakojis Joja kiaułį pasbalnojis, Neškie, kiaula, tiesiai galvų, Nesukreipkie brolia kaulų. Ryžiškės k., Ignalinos raj.

Liepa

Turėjā liepa, Liāj siūdijo. Siūdija! Siūdijo! Siūdijula tatato. Devynias šakas. Visas devynias. Vētrelā palaužė Palik nār vienų, Gegiulai inskristi, Gražiai pakukuoti. Turėjā močia, Devynias dukras, Visas devynias, Piršlaliai išpiršā, Palik nār vienų, Rūtelām palaistyt, Aslalai pašluoti. Ragelių k., Rokiškio raj.

Sakalas

Apėja sauliułė aplinka zarių. Apskrida sakalas aplinka sādų. Inskrida sakalas vidun sādelia. Nutūpė sakalas viršuj medelia. Giedāja sakalas tumsiāj naktełėj. Pošiūnų k., Tverečiaus apyl., Ignalinos raj.

Back to Discography